Che do khi lam viec ban thoi gian - Thethao60s- dung dịch vệ sinh Banane wali parle g company ka số điện thoại di động aur số điện thoại địa chỉ chahie ,* Toi da nghi huu nhung hien nay co di lam them tai mot doanh nghiep tu nhan, lam ban thoi gian khoang 4 gio/ngay, 26 ngay trong thang. Toi co thoa thuan va ky hop dong lao dong (HDLD) co thoi han 2 nam voi muc luong 1.255.500 d/thang va duoc cong them 17% BHXH vao luong la 213.435 d/thang, tong cong la 1.468.935 d/thang.Che do khi lam viec ban thoi gian - Thethao60s* Toi da nghi huu nhung hien nay co di lam them tai mot doanh nghiep tu nhan, lam ban thoi gian khoang 4 gio/ngay, 26 ngay trong thang. Toi co thoa thuan va ky hop dong lao dong (HDLD) co thoi han 2 nam voi muc luong 1.255.500 d/thang va duoc cong them 17% BHXH vao luong la 213.435 d/thang, tong cong la 1.468.935 d/thang.