VAN PHAT HUNG CORP- dung nham công ty ka sanitizer ,hoat dong theo 51 này, thùi hoat Công ty sC bát dàu tir ngày thành lip vå lå 50 nám. Dicn, VI DOANII vÅ DONG cÙA CONG TY 3. tiêu ho.t dêng cùa Công ty Lïnh vuc kinh doanh cùa Công ty là: O 0 0 Kinh doanh bát déng sån, quyèn sù dung thuêc ehù so hùu, chú sùVAN PHAT HUNG CORPhoat dong theo 51 này, thùi hoat Công ty sC bát dàu tir ngày thành lip vå lå 50 nám. Dicn, VI DOANII vÅ DONG cÙA CONG TY 3. tiêu ho.t dêng cùa Công ty Lïnh vuc kinh doanh cùa Công ty là: O 0 0 Kinh doanh bát déng sån, quyèn sù dung thuêc ehù so hùu, chú sùTL chi phuong - CIVIL 3D VN

cúa công ty. Sau dó nhüng ngÚði dÚõC lua chon dÚdC dào tao các kï näng vê các phân mêm BIM. Có nhÜng cách lua chon nguqc lai, trong truðng hqp công ty DUNG 17 Hinh 3: Mö hinh chia thông tin trong BIM là diêu ph5i tát cå thông tin tù các bên liên quan nhu kién trúc su, kÿ su, các nhà

Contact the supplier