Cong ty - Danh Ba Cong Ty - Company - DOMAIN FOR SALE- công ty senetijer ,Cong ty - Danh Ba Cong Ty - Company - DOMAIN FOR SALECong ty - Danh Ba Cong Ty - Company - DOMAIN FOR SALECong ty - Danh Ba Cong Ty - Company - DOMAIN FOR SALECONG A TY CO' PHAN. HAI~MINH

CONG TY CO PHAN HAl MINH s6 1Dinh L~, Phucmg 12, Qu~ 4, Thanh ph6 He, Chi Minh BAa cAa CUABAN GIAM DOC (ti~ptbeo.) Tinh hinh tal chinh, k~t qua kinh doanh Tinh hinh tili chinh t~i thai di~rn ngay 30 than~ 06 narn 2012, k~t qua ho~t dQng kinh doanh va hru

Contact the supplier