CONG TY CO PHAN TAP DOAN KY NGHE GO TRU'ONG THANH- công ty ô tô chính ka sanitizer ,CONG TY CO PHAN TAP DO KY NGH$ GO TRIrONG THANH BAO CAO CIA BAN GIAM D Ban Giam d6c Cong ty Co phAn Ta doan Ky nghe G6' II-Iran Thanh ("Cong ty") han hanh trinh bay Bio cao tai chinh hop nhAt cua C8ng ty ho 1(51 ke toan ket thtic ngay 31 thing 12 ram 2018.CONG TY CO PHAN TAP DOAN KY NGHE GO TRU'ONG THANHCONG TY CO PHAN TAP DO KY NGH$ GO TRIrONG THANH BAO CAO CIA BAN GIAM D Ban Giam d6c Cong ty Co phAn Ta doan Ky nghe G6' II-Iran Thanh ("Cong ty") han hanh trinh bay Bio cao tai chinh hop nhAt cua C8ng ty ho 1(51 ke toan ket thtic ngay 31 thing 12 ram 2018.