𝐓𝐢̀𝐦 đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐦𝐚𝐲 𝐚́𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐧 𝐭𝐚𝐲 𝐝𝐚̀𝐢 𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐠𝐢𝐚́ ...- cusom logo nước rửa tay mini số lượng lớn ,𝐓𝐢̀𝐦 đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐦𝐚𝐲 𝐚́𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐧 𝐭𝐚𝐲 𝐝𝐚̀𝐢 𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐨̂́𝐭, 𝐮𝐲 𝐭𝐢́𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́. 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐜𝐨́ 𝐭𝐚̂𝐦 ...