Louis Vuitton Ho Chi Minh store, Viet Nam- công ty đứng sau louis vuitton hiện đang sản xuất nước rửa tay cho các bệnh viện ở Pháp vào ngày 17 tháng 3 trên globalcitizen org access o ,Louis Vuitton Ho Chi Minh Opera View Building, 161 Dong Khoi Street,, District 1 Ho Chi Minh - Viet Nam +84 28 3827 6318 Online booking is currently unavailable, please check back at a later time.